آری گرفت هر چه ز مهر رضا گرفت

35 1 - آری گرفت هر چه ز مهر رضا گرفت - 3

اشتراک‌گذاری این مطلب: