ابعادی از عظمت دفاع مقدس..

ما تا کنون نتوانستیم جزئیّات این تابلوی عظیم
و پُر نقـــش‌ و‌ نگــــار را بشــــناسیم و بشناسانیم…

28 - ابعادی از عظمت دفاع مقدس.. - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: