اثر تولید شده در رویداد کارتون و کاریکاتور “یه کلّه”! با محوریت فلسطین ‌

خالق اثر:منصوره مهدوی / تبریز

9 6 - اثر تولید شده در رویداد کارتون و کاریکاتور "یه کلّه"! با محوریت فلسطین ‌ - 1 10 6 - اثر تولید شده در رویداد کارتون و کاریکاتور "یه کلّه"! با محوریت فلسطین ‌ - 2

اشتراک‌گذاری این مطلب: