اذن شگفتن

وقت آن شد که به گُل اذن شکفتن بدهی تا شهادت شود آغاز سلیمانی ها

اشتراک‌گذاری این مطلب: