امروز یهودی‌های تهران با برگزاری تجمعی جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند

عکس: محمد صادق نیک‌گستر‌

1 17 - امروز یهودی‌های تهران با برگزاری تجمعی جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند - 1 2 16 - امروز یهودی‌های تهران با برگزاری تجمعی جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند - 2 3 17 - امروز یهودی‌های تهران با برگزاری تجمعی جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند - 3 4 18 - امروز یهودی‌های تهران با برگزاری تجمعی جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند - 4 5 17 - امروز یهودی‌های تهران با برگزاری تجمعی جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند - 5

اشتراک‌گذاری این مطلب: