انتخابات باید سالم و رقابتی باشد

رقابت غیر از خصومت و‌ تهمت زنی
متقابل است؛ اینها را باید همه
مواظبت کنیم!

4 12 - انتخابات باید سالم و رقابتی باشد - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: