اگر جنایت رژیم صهیونسیتی ادامه پیدا کند کسی نمی تواند جلوی مسلمانان و نیروهای مقاومت را بگیرد.

طراح محمد علی ناصری

7 34 - اگر جنایت رژیم صهیونسیتی ادامه پیدا کند کسی نمی تواند جلوی مسلمانان و نیروهای مقاومت را بگیرد. - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: