این لقمه گلوگیر شود صهیون را…‌

اثر هنرمند: سروش زارع
شعار: ملیحه بلندیان کاشی

1 59 - این لقمه گلوگیر شود صهیون را...‌ - 1 2 55 - این لقمه گلوگیر شود صهیون را...‌ - 2

اشتراک‌گذاری این مطلب: