باز این چه آتش است که بر جان عالم است؟

باز این چه آتش است که بر جان عالم است؟ باز این چه شعلۀ غم و اندوه ماتم است؟

27 - باز این چه آتش است که بر جان عالم است؟ - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: