براى تو پیروزى آشکارى فراهم ساختیم!

אכן, נתנו לכם ניצחון ברור
قرآن؛ سوره فتح. آیه ۱

12 13 - براى تو پیروزى آشکارى فراهم ساختیم! - 1 13 13 - براى تو پیروزى آشکارى فراهم ساختیم! - 2

اشتراک‌گذاری این مطلب: