برای اونایی که دلشون از سنگه شاید به خودشون بیان

قتل عام بیمارستان باپتیست در غزه

 

1 29 - برای اونایی که دلشون از سنگه شاید به خودشون بیان - 1 2 28 - برای اونایی که دلشون از سنگه شاید به خودشون بیان - 2 3 30 - برای اونایی که دلشون از سنگه شاید به خودشون بیان - 3 4 31 - برای اونایی که دلشون از سنگه شاید به خودشون بیان - 4 5 32 - برای اونایی که دلشون از سنگه شاید به خودشون بیان - 5 6 25 - برای اونایی که دلشون از سنگه شاید به خودشون بیان - 6 7 23 - برای اونایی که دلشون از سنگه شاید به خودشون بیان - 7

اشتراک‌گذاری این مطلب: