بعد از گذشت یک سال دوباره نوای سلام فرمانده در جهان پیچید

توی تیتک تاک مردم با آهنگ سلام فرمانده ۱ دارن از مردم فلسطین حمایت میکنن

برانداز ، سلطنت طلب و اصلاح‌طلب و…
نگاه کن  و از شدت فشار گسسته‌شو

14 22 - بعد از گذشت یک سال دوباره نوای سلام فرمانده در جهان پیچید - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: