تحقیر یهود

مخاطب: عبری انگلیسی عربی
موضوع: آسیب پذیری تانک مرکاوا در جنگ‌

اشتراک‌گذاری این مطلب: