تحمل نخواهیم کرد

رهبر انقلاب : ملت ایران عزادار شد و خانواده‌های زیادی در سوگ جگر گوشگان و عزیزان خود غرق ماتم شدند. جنایتکاران سنگدل نتوانسـتند عشـق و شـوق مـردم به زیارت مـرقد سردار بزرگشان شهید قاسم سلیمانی را تحمل کنند. بدانند که سربازانِ راه روشن سلیمانی هم رذالـت و جنایـت آنان را تحـمل نخواهند کرد.

۱۴۰۲/۱۰/۱۳2 7 - تحمل نخواهیم کرد - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: