توییت خبرنگار آمریکایی: کاش سلیمانی امروز زنده بود

3 35 - توییت خبرنگار آمریکایی: کاش سلیمانی امروز زنده بود - 3

اشتراک‌گذاری این مطلب: