حسین، بر خلاف برادرش اهل مذاکره نبود!

مجموعه روزنامه های اموی

اثر: امین رحیم آبادی

photo 2023 08 05 16 14 02 - حسین، بر خلاف برادرش اهل مذاکره نبود! - 1 photo 2023 08 05 16 14 06 - حسین، بر خلاف برادرش اهل مذاکره نبود! - 2 photo 2023 08 05 16 14 09 - حسین، بر خلاف برادرش اهل مذاکره نبود! - 3 photo 2023 08 05 16 14 12 - حسین، بر خلاف برادرش اهل مذاکره نبود! - 4 photo 2023 08 05 16 14 15 - حسین، بر خلاف برادرش اهل مذاکره نبود! - 5

اشتراک‌گذاری این مطلب: