خطاب به مردم عزیز کرمان… دوست دارم کرمان همیشه و تا آخر با ولایت بماند

18 2 - خطاب به مردم عزیز کرمان... دوست دارم کرمان همیشه و تا آخر با ولایت بماند - 3

اشتراک‌گذاری این مطلب: