دردِ فلسطین

شرف همپاست با دردِ فلسطین
قدس آزادترین شهر جهان خواهد شد
«نفس باد صبا مشک‌فشان خواهد شد»

طراح گرافیک: مهران پندار

8 9 - دردِ فلسطین - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: