دردِ فلسطین

شرف همپاست با دردِ فلسطین
قدس از سیطره‌ی کفر رها می‌گردد
عاقبت حاجتِ مظلوم، روا می‌گردد

اشتراک‌گذاری این مطلب: