دوطفلان اسلام در خون

هنرمندان کارتونیست و طراح گرافیک پس از جنایت رژیم غاصب صهیونیستی در بیمارستان المعمدانی غزه، دست به کار شدند تا ابعاد وسیع‌تری از این جنایت را به جهان نشان دهند.

7 25 - دوطفلان اسلام در خون - 1 8 24 - دوطفلان اسلام در خون - 2 9 21 - دوطفلان اسلام در خون - 3 10 17 - دوطفلان اسلام در خون - 4 11 15 - دوطفلان اسلام در خون - 5 12 15 - دوطفلان اسلام در خون - 6 13 17 - دوطفلان اسلام در خون - 7 14 19 - دوطفلان اسلام در خون - 8 15 16 - دوطفلان اسلام در خون - 9

اشتراک‌گذاری این مطلب: