رژیم آپارتاید و کودک کش صهیونیستی باید از صفحه روزگار محو شود.

The apartheid and child-killing Zionist regime must be erased from the pages of history….

10 4 - رژیم آپارتاید و کودک کش صهیونیستی باید از صفحه روزگار محو شود. - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: