زمان انتقام فرا رسیده

گردان‌های حماس القسام:
زمان انتقام مورد انتظار ما فرا رسیده است.

2 2 - زمان انتقام فرا رسیده - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: