زهر بهانه‌ست، کوچه کشت حسن ر

زهر بهانه‌ست، کوچه کشت حسن را!

ایستادم به نوک پنجه پا اما حیف
دستش از روی سرم رد شد و بر مادر خورد

69 2 - زهر بهانه‌ست، کوچه کشت حسن ر - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: