زیر رگبار تیر و تیغ و تبر سرو شیراز خم نخواهد شد….

زیر رگبار تیر و تیغ و تبر

سرو شیراز خم نخواهد شد….

طراح: الف حاء میم

28 1 - زیر رگبار تیر و تیغ و تبر سرو شیراز خم نخواهد شد.... - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: