سرزمین آزادی

فلسطین می‌توانست «سرزمین آزادی» باشد، تنها اگر بمب های آمریکایی نمی‌باریدند.

1 62 - سرزمین آزادی - 1 2 57 - سرزمین آزادی - 2 3 55 - سرزمین آزادی - 3 4 58 - سرزمین آزادی - 4 5 56 - سرزمین آزادی - 5 6 47 - سرزمین آزادی - 6 7 44 - سرزمین آزادی - 7

اشتراک‌گذاری این مطلب: