سقوط آزادی

با انقلاب صنعتی حق مالکیت در اروپا به زن‌ها داده شد و آ‌ن‌‌ها را وارد جامعه کرد، اما اعطای این حقوق واقعا برای احترام به کرامت زن‌ها بوده است.

اشتراک‌گذاری این مطلب: