سیاستِ جاریِ این روزها

سیاستِ جاریِ این روزها، یعنی همین هفته‌ی اخیرِ داخلِ رژیمِ صهیونیستی را آمریکایی‌ها دارند تنظیم میکنند.
۱۴۰۲/۰۷/۲۵
رهبر معظم انقلاب

42 6 - سیاستِ جاریِ این روزها - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: