شهید سعید آبیار

غلغله‌ای گشته فرانسوی عشق
می‌رسد سمت حلب بوی عشق

14 1 - شهید سعید آبیار - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: