صحبت‌های دردناک کودک فلسطینی

کودک فلسطینی:
ما خواب بودیم ناگهان یک خانه در کنار ما منفجر شد. سنگ‌ها و دود به سمت ما آمد.

من خیلی ترسیدم. ما هنوز بچه هستیم.

اشتراک‌گذاری این مطلب: