صهیونیست!

امروز وضع رژیم_صهیونیستی وضعی نیست که مشوّق نزدیکی به او باشد؛ نباید این اشتباه را بکنند.‌

رژیم_غاصب، رفتنی است. امروز نهضت فلسطین از همیشه‌ی این هفتاد هشتاد سال سرحال‌تر است.

اثر: محمد مهدی طاهری تبار

3 12 - صهیونیست! - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: