طلوع ‌

فرو خواهد آید بلا بامداد | نماندست تا صبح فرصت زیاد

8 28 - طلوع ‌ - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: