غزه با غم خو گرفته … ‌

اثر هنرمند: محمد افراز
نویسنده شعار: نرگس سادات موسوی‌

23 23 - غزه با غم خو گرفته ... ‌ - 1 24 20 - غزه با غم خو گرفته ... ‌ - 2

اشتراک‌گذاری این مطلب: