فلسطین پیروز است

زخمت بهم میگه بمون | چشمت بهم میگه برو
سنگم بیاد از آسمون | تنها نمی‌ذارم تو رو

30 16 - فلسطین پیروز است - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: