قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود

اثر هنرمند: طیبه محمدیاری
شعار: فائزه امجدیان‌

16 6 - قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: