لن نغفر لکم خوفنا

لن نغفر لکم دموعنا
لن نغفر لکم فقدنا
لن نغفر لکم آهاتنا

هرگز ترس‌هایمان را برشما نخواهیم بخشید
هرگز اشک‌هایمان را بر شما نخواهیم بخشید
هرگز آه‌هایمان را برشما نخواهیم بخشید
هرگز فقدان‌هایمان را بر شما نخواهیم بخشید

1 13 - لن نغفر لکم خوفنا - 1 2 12 - لن نغفر لکم خوفنا - 2 3 14 - لن نغفر لکم خوفنا - 3 4 14 - لن نغفر لکم خوفنا - 4 5 13 - لن نغفر لکم خوفنا - 5 6 13 - لن نغفر لکم خوفنا - 6 7 9 - لن نغفر لکم خوفنا - 7

اشتراک‌گذاری این مطلب: