من عرض میکنم از شنبه‌ی پانزدهم مهر[۷ October]، رژیم صهیونیستی [دیگر] رژیم صهیونیستیِ قبلی نیست و ضربه‌ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست.

22 7 - من عرض میکنم از شنبه‌ی پانزدهم مهر[۷ October]، رژیم صهیونیستی [دیگر] رژیم صهیونیستیِ قبلی نیست و ضربه‌ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. - 3

اشتراک‌گذاری این مطلب: