من یک انسانم من در کنار غزه هستم

I am human
I am with Gaza

أنا إنسان
أنا مع غزة

1 3 - من یک انسانم من در کنار غزه هستم - 1 2 3 - من یک انسانم من در کنار غزه هستم - 2 3 3 - من یک انسانم من در کنار غزه هستم - 3 4 3 - من یک انسانم من در کنار غزه هستم - 4 5 3 - من یک انسانم من در کنار غزه هستم - 5 6 3 - من یک انسانم من در کنار غزه هستم - 6

اشتراک‌گذاری این مطلب: