نسل‌کشی در غزه‌ ‌

از ۱۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر) تا پنجشنبه ۱ نوامبر (۱۰ آبان) ۸۷۹۶ نفر در حملات ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.

شهادت بیش از ۳۶۴۸ کودک در ۲۵ روز
شهادت یک کودک در هر ۱۰ دقیقه
تعداد کودکان شهید معادل نصف کل شهدا

Genocide in Gaza
Statistics from October 7 to November 1

Martyrdom of more than 3648 children in 25 days.
Every 10 minutes one child will martyred.
The number of martyred children is half of all martyrs.

11 14 - نسل‌کشی در غزه‌ ‌ - 1 12 14 - نسل‌کشی در غزه‌ ‌ - 2

اشتراک‌گذاری این مطلب: