وقت آن شد که به گُل اذن شکفتن بدهی تا شهادت شود آغاز سلیمانی ها

اثر: علی داوودی

photo 2023 01 02 05 59 02 - وقت آن شد که به گُل اذن شکفتن بدهی تا شهادت شود آغاز سلیمانی ها - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: