ولم کنید پیشش باشم

بذارید پیشش بخوابم
منو باهاش دفن کنید
پاشو قربونت برم، بدنش سرده، بدنش سرده‌

اشتراک‌گذاری این مطلب: