پرچم از دوش من نمی‌افتد

اثر هنرمند: فاطمه خدابخشی
شعار: محمدحسین شهسواری

7 7 - پرچم از دوش من نمی‌افتد - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: