کاش پیراهن من غارت دشمن باشد خیزران جای لبت روی لب من باشد

22 2 - کاش پیراهن من غارت دشمن باشد خیزران جای لبت روی لب من باشد - 3

اشتراک‌گذاری این مطلب: