کجاست آن مهیا گشته برای ریشه‌کن کردن ستمکاران؟

فرازی از دعای ندبه

1 47 - کجاست آن مهیا گشته برای ریشه‌کن کردن ستمکاران؟ - 1 2 44 - کجاست آن مهیا گشته برای ریشه‌کن کردن ستمکاران؟ - 2 3 44 - کجاست آن مهیا گشته برای ریشه‌کن کردن ستمکاران؟ - 3 4 46 - کجاست آن مهیا گشته برای ریشه‌کن کردن ستمکاران؟ - 4 5 45 - کجاست آن مهیا گشته برای ریشه‌کن کردن ستمکاران؟ - 5 6 37 - کجاست آن مهیا گشته برای ریشه‌کن کردن ستمکاران؟ - 6

اشتراک‌گذاری این مطلب: