کسی جلوی نیرو های مقاومت بی تاب شده را نمی تواند بگیرد!

رهبرانقلاب؛ صبح امروز: اگر چنانچه این جنایت ادامه پیدا کند، مسلمانان و  نیرو های مقاومت بی تاب می شوند؛
آنوقت کسی جلوی نیرو های مقاومت بی تاب شده را نمی تواند بگیرد!

4 30 - کسی جلوی نیرو های مقاومت بی تاب شده را نمی تواند بگیرد! - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: