کودک غزه

کاربر عرب نوشته:
اگر تمام ثروت شاهان عرب را تبدیل به کفش میکردند
اون کفش لایقِ پای تو نبود کودک غزه…‌

10 32 - کودک غزه - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: