گفت قاسم: ظهور نزدیک است گفت: صهیون به گور نزدیک است

اشتراک‌گذاری این مطلب: