یک خانواده فلسطینی ۲۱ نفره – از کوچک تا بزرگ، همه در یک لحظه، از ثبت احوال پاک شدند. نام خانوادگی‌ای که دیگر وجود ندارد!

8 25 - یک خانواده فلسطینی ۲۱ نفره - از کوچک تا بزرگ، همه در یک لحظه، از ثبت احوال پاک شدند. نام خانوادگی‌ای که دیگر وجود ندارد! - 3

اشتراک‌گذاری این مطلب: