۳ روش برای خواندن نماز شب اول قبر

با توجه به اینکه در عبارت آخر این نماز، نیاز به ذکر نام پدر فرد متوفی است، نام پدر شهدای اخیر ذکر می‌شود:
نام پدر شهید سیدابراهیم رئیسی: سید حاجی
نام پدر شهید حسین امیرعبدللهیان: محمد
نام پدر شهید سید محمدعلی آل هاشم: سید محمد تقی
نام پدر شهید مالک رحمتی: حاج اسکندر
نام پدر شهید محسن دریانوش: مختار
نام پدر شهید بهروز قدیمی: اسحاق
نام پدر شهید سیدطاهر مصطفوی: سید احمد
نام پدر شهید سیدمهدی موسوی: سید محمدعلی

28 - ۳ روش برای خواندن نماز شب اول قبر - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: