3000 کودک بی گناه توسط اسرائیل کشته شدند

3000 9 5 - 3000 کودک بی گناه توسط اسرائیل کشته شدند - 1 10 3 - 3000 کودک بی گناه توسط اسرائیل کشته شدند - 2 11 2 - 3000 کودک بی گناه توسط اسرائیل کشته شدند - 3INNOCENT CHILDREN HAVE BEEN KILLED BY ISRAEL

اشتراک‌گذاری این مطلب: