80 سال کودک کُشی توسط رژیم صهیونیستی

رژیم صهیونستی در هفت روز نزدیک به 700 کودک فلسطینی را به شهادت رساندند که طی این سال‌ها جمع شهادت کودکان فلسطینی 3 هزار و هفت نفر رسیده، تصاویر نشان می‌دهد بر 80 سال کودک‌کشی این غاصبان!

1 9 - 80 سال کودک کُشی توسط رژیم صهیونیستی - 1 2 9 - 80 سال کودک کُشی توسط رژیم صهیونیستی - 2 3 10 - 80 سال کودک کُشی توسط رژیم صهیونیستی - 3 4 10 - 80 سال کودک کُشی توسط رژیم صهیونیستی - 4 5 12 - 80 سال کودک کُشی توسط رژیم صهیونیستی - 5 6 9 - 80 سال کودک کُشی توسط رژیم صهیونیستی - 6 7 7 - 80 سال کودک کُشی توسط رژیم صهیونیستی - 7 8 7 - 80 سال کودک کُشی توسط رژیم صهیونیستی - 8 9 8 - 80 سال کودک کُشی توسط رژیم صهیونیستی - 9 10 6 - 80 سال کودک کُشی توسط رژیم صهیونیستی - 10 11 6 - 80 سال کودک کُشی توسط رژیم صهیونیستی - 11 12 6 - 80 سال کودک کُشی توسط رژیم صهیونیستی - 12 13 7 - 80 سال کودک کُشی توسط رژیم صهیونیستی - 13 14 8 - 80 سال کودک کُشی توسط رژیم صهیونیستی - 14 15 7 - 80 سال کودک کُشی توسط رژیم صهیونیستی - 15 16 7 - 80 سال کودک کُشی توسط رژیم صهیونیستی - 16 17 4 - 80 سال کودک کُشی توسط رژیم صهیونیستی - 17 18 6 - 80 سال کودک کُشی توسط رژیم صهیونیستی - 18 19 5 - 80 سال کودک کُشی توسط رژیم صهیونیستی - 19 20 7 - 80 سال کودک کُشی توسط رژیم صهیونیستی - 20 21 7 - 80 سال کودک کُشی توسط رژیم صهیونیستی - 21 22 7 - 80 سال کودک کُشی توسط رژیم صهیونیستی - 22 23 9 - 80 سال کودک کُشی توسط رژیم صهیونیستی - 23 24 7 - 80 سال کودک کُشی توسط رژیم صهیونیستی - 24 25 9 - 80 سال کودک کُشی توسط رژیم صهیونیستی - 25 26 8 - 80 سال کودک کُشی توسط رژیم صهیونیستی - 26 27 5 - 80 سال کودک کُشی توسط رژیم صهیونیستی - 27 28 6 - 80 سال کودک کُشی توسط رژیم صهیونیستی - 28 29 6 - 80 سال کودک کُشی توسط رژیم صهیونیستی - 29 30 7 - 80 سال کودک کُشی توسط رژیم صهیونیستی - 30 31 5 - 80 سال کودک کُشی توسط رژیم صهیونیستی - 31 32 6 - 80 سال کودک کُشی توسط رژیم صهیونیستی - 32 33 6 - 80 سال کودک کُشی توسط رژیم صهیونیستی - 33 34 7 - 80 سال کودک کُشی توسط رژیم صهیونیستی - 34 35 6 - 80 سال کودک کُشی توسط رژیم صهیونیستی - 35 36 6 - 80 سال کودک کُشی توسط رژیم صهیونیستی - 36 37 6 - 80 سال کودک کُشی توسط رژیم صهیونیستی - 37 38 5 - 80 سال کودک کُشی توسط رژیم صهیونیستی - 38 39 5 - 80 سال کودک کُشی توسط رژیم صهیونیستی - 39

اشتراک‌گذاری این مطلب: